ASP Veritabanı Bağlantısı (ADO)

Bir Veritabanına ASP Yoluyla Bağlanma

Bir ADO Bağlantısı yoluyla bağlantı sağlanır ve veritabanı işlemleri yapılır. Microsoft ADO, ActiveX Data Objects'in kısaltması ve bir Active-X bileşenidir. Veritabanına bağlanmak için kullanılan bir uygulama arayüzüdür.

Veritabanı Bağlantısını Açmak

ASP ile MySQL'e bağlanmak için bir ADO bağlantısı objesi yaratıyoruz. Sonra bağlantıyı ".Open" ile açıyoruz ve buraya bağlantı satırını yazıyoruz.

Bağlantı satırı bazı bilgiler içerir. Bunlar Driver, sürücü; SERVER, sunucu adresi; DATABASE, bağlanılacak veritabanı; PORT, bağlanılacak port; UID, veritabanı kullanıcı adı; PASSWORD, veritabanı kullanıcı şifresidir.

Bu iki satırı yazarak bağlantı satırımız doğruysa bağlantıyı sağlamış olacağız:

ASP Kodu

<%
  Set Baglanti = Server.CreateObject( "ADODB.Connection" )
  Baglanti.Open "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};
   SERVER=localhost;
   DATABASE=deneme;
   PORT=3306;
   UID=root;
   PASSWORD=sifre;"
%>

MySQL'de İşlem Yapmak

MySQL'de tek satırlık sorgu yapmak için bağlantı objesi üzerinde ".Execute" özelliğinden faydalanırız. Aşağıdaki örnekte uyeler tablosuna bir veri eklenmektedir.

ASP Kodu

<%
  Baglanti.Execute "INSERT INTO uyeler (uye) VALUES('Hasan');"
%>

Veritabanından Bilgi Almak

Bir veya daha fazla veri almak için yine ".Execute" özelliğinden faydalanırız. Ancak bu kez bunu bir değişken gibi göstererek, değişken içindeki verileri DO WHILE vb. kullanarak elde ederiz.

ASP Kodu

<%
  Sorgu = "SELECT uye FROM uyeler ORDER BY id;"
  Set Kayit = Baglanti.Execute( Sorgu )

  If Kayit.eof and Kayit.bof Then
   Response.Write "» (Kayıt Yok)<br />"
  Else
   DO WHILE Not Kayit.Eof
     Response.Write "» " & Kayit("uye") & "<br />"
     Kayit.movenext
   LOOP
  End if%>
Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda "SELECT uye FROM uyeler ORDER BY id" komutuyla uyeler tablosundaki uye sütunlarını kaydedecektir. Eğer hiçbir sonuç bulamazsa "Kayit.EOF" ve "Kayit.BOF" gerçekleşmiş olacağından kayıt yok mesajı verecektir. Ancak varsa DO WHILE NOT Kayit.EOF ile LOOP arasındakileri sürekli tekrarlayacaktır. "Kayit.MoveNext" ise bir sonraki kayda geçmesini sağlayacaktır.

Veritabanı Bağlantısını Kapatmak

Açtığımız veritabanı bağlantısını kullanıp işlerimizi hallettikten sonra ".Close" özelliği ile bağlantıyı kapatıyoruz.

ASP Kodu

<%
  Baglanti.Close
%>