ASP FOR NEXT Döngüsü

For Next Kullanımı

Belirlenmiş bir değişkene bir sayıdan başka bir sayıya kadar değer vererek döndürür.

Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkenine 1 den 10'a kadar değer verip ekrana yazdıracaktır.

ASP Kodu

<%
  For sayi = 1 to 10

  Response.Write sayi & "<br>"

  Next
%>
Çalıştırılırsa aşağıdaki şekilde sonuç verir:

HTML Görünümü

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Değişken Değerini Atlamalı Saydırmak

Kodun sonuna STEP "sayı" eklenerek atlamalı olarak değişkene değer vermesi sağlanabilir.

Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkenine 1 den 10'a kadar ikişer atlamalı değer verip ekrana yazdıracaktır.

ASP Kodu

<%
  For sayi = 1 to 10 STEP 2

  Response.Write sayi & "<br>"

  Next
%>
Çalıştırılırsa aşağıdaki şekilde sonuç verir:

HTML Görünümü

1
3
5
7
9

Geriye Doğru Saydırmak

STEP'den sonra negatif değer verip sayıları büyükten küçüğe de saydırmamız mümkün.

Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkenine 10 den 1'e kadar değer verilip geriye doğru saydırılacaktır.

ASP Kodu

<%
  For sayi = 10 to 1 STEP -1

  Response.Write sayi & "<br>"

  Next
%>
Çalıştırılırsa aşağıdaki şekilde sonuç verir:

HTML Görünümü

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

For Each Kullanımı

Bir dizenin bütün elemanlarını üzerinde sırasıyla işlem yapacaksak For Each (değişken) in (dize değişkeni) şeklinde kod kullanabiliriz.

Aşağıdaki örnekte 4 üyesi olan bir dize "Dim Dize(4)" yazılarak oluşturulup bunlara ayrı ayrı değerler verilip ekrana FOR EACH kodu ile yazdırılmıştır. Burada "nesne" değişkeni dizenin 0'dan 3'e kadar tüm değerlerini sırasıyla alacaktır.

ASP Kodu

<%
  Dim Dize(4)

  Dize(0) = "Ali"
  Dize(1) = "Hasan"
  Dize(2) = "Mehmet"
  Dize(3) = "Osman"

  For Each nesne in Dize
   Response.Write nesne & "<br>"
  Next
%>
Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

HTML Görünümü

Ali
Hasan
Mehmet
Osman